งานนิทรรศการ Thailand-2020-ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก

กระทรวงคมนาคมจัดโครงการจัดนิทรรศการแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556 – 2563 ภายใต้ชื่อ “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2556

ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนที่สำคัญภายใต้แผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ของกระทรวงคมนาคม และการพัฒนางานทางหลวงเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สู่สาธารณชน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “Thailand-2020-ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต       นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคม พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่          8 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนให้เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต    ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค          การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ-การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และการพัฒนาระบบรางให้กระจายสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพียงพอ รวมทั้งลดต้นทุน  การขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างโอกาส  และกระจายรายได้สู่ชนบท โดยแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ส่วนใหญ่ เป็นโครงการด้านคมนาคมขนส่ง      อันส่งผลดีต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

จากนโยบายรัฐบาลดังกล่าว กระทรวงคมนาคมได้จัดทำกรอบแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2563 นำเสนอ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุน     ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งนี้ แผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ดังกล่าวได้นำแนวคิดจากยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์เพื่อวางรากฐานการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะยาวและสร้างอนาคตประเทศของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2) ร่างยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ. 2556 – 2560
3) ร่างแผนงานด้านการขนส่งเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  พ.ศ. 2558 

แผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ จะใช้วงเงินลงทุนประมาณ 2 ล้านล้านบาท   เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ สำหรับรองรับการเติบโต  ทางเศรษฐกิจในอีก 10 – 15 ปีต่อไป โดยจะส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น     และการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต แต่เนื่องจากแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ จำเป็นต้องดำเนินงาน          ในระยะยาว ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน กระทรวงฯ จึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้     ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ดังกล่าว โดยการจัดนิทรรศการแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ภายใต้ชื่อ “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ซึ่งภายในงานจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้        

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ราชการ            เฉลิมพระเกียรติ
– นิทรรศการ “Thailand-2020-ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” นำเสนอความเป็นมา    ความจำเป็นของโครงการต่าง ๆ แบ่งเป็น 4-โซน ได้แก่ 1)-Thailand-2020-2) ทำไมต้องลงทุน 3) ลงทุนอย่างไร 4) ลงทุนอะไรและลงทุนแล้วได้อะไร
– การสัมมนา “ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศ (Investing for the Future)”
– การบรรยาย “ยุทธศาสตร์และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ   โดย นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
– การเสวนา “ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศ”
– ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย และยุทธศาสตร์การลงทุน  ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ รวมทั้งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง     โดย นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง
– ยุทธศาสตร์และแผนการระดมทุนสำหรับโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ และแนวทางการบริหารจัดการโครงการ โดย นางสาวจุฬารัตน์  สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
– แนวทางการระดมทุนของรัฐวิสาหกิจและการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ โดย นายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

-มุมมองของนักวิชาการต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ โดย ดร. คณิศ  แสงสุพรรณ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

– การบรรยาย นโยบายเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน     ของภาครัฐและแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. …. โดย นายประสงค์  พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.-ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
– เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  2 ล้านล้าน…ประเทศชาติและประชาชน (ภาคเหนือ) ได้อะไร?”
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556
– เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  2 ล้านล้าน…ประเทศชาติและประชาชน (ภาคใต้) ได้อะไร?”
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556
– เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   2 ล้านล้าน…ประเทศชาติและประชาชน (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพฯ) ได้อะไร?”
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
– เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   2 ล้านล้าน…ประเทศชาติและประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้อะไร?”

 

This entry was posted in ย้อนดูบ้านเรา. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>